Skala Samooceny Rosenberga – opracowanie Vetnolimits